ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ห้างฉัตร ลําปาง 43.70
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง งาว ลําปาง 45.45
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย แจ้ห่ม ลําปาง 49.30
4 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน แม่ทะ ลําปาง 50.20
5 เทศบาลตำบลศาลา เกาะคา ลําปาง 50.83
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า เมืองลำปาง ลําปาง 50.87
7 เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เกาะคา ลําปาง 51.07
8 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ แม่เมาะ ลําปาง 52.71
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลําปาง 53.05
10 เทศบาลตำบลแม่มอก เถิน ลําปาง 53.28
11 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ห้างฉัตร ลําปาง 53.65
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลําปาง 54.55
13 เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง แม่พริก ลําปาง 54.78
14 เทศบาลตำบลต้นธงชัย เมืองลำปาง ลําปาง 54.92
15 เทศบาลตำบลลำปางหลวง เกาะคา ลําปาง 55.13
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง งาว ลําปาง 55.37
17 เทศบาลตำบลเมืองปาน เมืองปาน ลําปาง 56.59
18 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ห้างฉัตร ลําปาง 59.62
19 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ห้างฉัตร ลําปาง 59.70
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ห้างฉัตร ลําปาง 59.99