การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

27 ก.ย. 61 |


เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง