ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
1 กระทรวงมหาดไทย 94.68
2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 94.37
3 กระทรวงอุตสาหกรรม 94.14
4 กระทรวงการคลัง 93.96
5 กระทรวงแรงงาน 93.15
6 กระทรวงยุติธรรม 92.50
7 กระทรวงวัฒนธรรม 92.45
8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 92.31
9 กระทรวงพลังงาน 91.90
10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 91.70
11 กระทรวงกลาโหม 91.36
12 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 90.61
13 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 90.52
14 กระทรวงพาณิชย์ 89.52
15 สำนักนายกรัฐมนตรี 89.50
16 ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 88.61
17 กระทรวงคมนาคม 88.58
18 กระทรวงสาธารณสุข 86.06
19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 85.44
20 กระทรวงศึกษาธิการ 84.64
แสดง 1 - 20 จาก 21 รายการ