คู่มือการประเมิน ITA 2566 ดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้!


คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่กำหนด รวมถึงนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ได้ทั้งในรูปแบบ "หน้าเดี่ยว" และ "หน้าคู่" ดังนี้ 

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ในรูปแบบ "หน้าเดี่ยว"

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2984?fileId=262679

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2566 ในรูปแบบ "หน้าคู่"

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3003?fileId=262682

ข่าวที่เกี่ยวข้อง