รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 กันยายน 2561 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบ

27 กันยายน 2561 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด