รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

33 หน่วยงานสุดท้ายที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3595)

รายชื่อ 168 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

30 มีนาคม 2564 เวลา 21:14 น.
ดาวน์โหลด (1458)

รายชื่อ 462 หน่วยงานที่ยังนำเข้าข้อมูล IIT/EIT ไม่ครบขั้นตอนที่กำหนด

30 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น.
ดาวน์โหลด (2373)

Update! PowerPoint Kickoff ITA 2021

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2859)

รวมช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษา ITA 2021

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2147)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA [Banner]

15 มีนาคม 2564 เวลา 11:08 น.
ดาวน์โหลด (272)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA

8 มีนาคม 2564 เวลา 08:21 น.
ดาวน์โหลด (2727)

ประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

8 มีนาคม 2564 เวลา 15:07 น.
ดาวน์โหลด (2919)

คู่มือการประเมิน ITA 2021 (Official)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (317624)

Poster template เชิญชวนบุคลากรตอบ IIT

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (54717)