รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

รายชื่อหน่วยงานที่จำนวนบุคลากรภายในยังตอบแบบ IIT ไม่ถึงขั้นต่ำ

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:22 น.
ดาวน์โหลด (713)

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA 2564

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (53204)

33 หน่วยงานสุดท้ายที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4907)

รายชื่อ 168 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

30 มีนาคม 2564 เวลา 21:14 น.
ดาวน์โหลด (1798)

รายชื่อ 462 หน่วยงานที่ยังนำเข้าข้อมูล IIT/EIT ไม่ครบขั้นตอนที่กำหนด

30 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น.
ดาวน์โหลด (2678)

Update! PowerPoint Kickoff ITA 2021

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3979)

รวมช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษา ITA 2021

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2785)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA [Banner]

15 มีนาคม 2564 เวลา 11:08 น.
ดาวน์โหลด (426)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA

8 มีนาคม 2564 เวลา 08:21 น.
ดาวน์โหลด (2898)

ประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

8 มีนาคม 2564 เวลา 15:07 น.
ดาวน์โหลด (3193)