รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ITA ประเมินกันอย่างไร - Infographic

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:10 น.
ดาวน์โหลด (2804)

How to ทำ IIT - EIT

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:28 น.
ดาวน์โหลด (1082)

กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA โดย นยปส รุ่น 11

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (584)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (10931)

ITAS ศูนย์กลางการประเมิน ITA - Infographic

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (983)

ติดต่อคณะที่ปรึกษาและกลุ่มการประเมิน ITA 2020 - Infographic

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (886)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3288)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4461)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (10884)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.docx)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (7415)