รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (6745)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (3073)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (6935)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (8510)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.docx)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (5123)

Powerpoint เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2493)

Thailand’s Integrity and Transparency Assessment 2020

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1662)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3736)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:21 น.
ดาวน์โหลด (2434)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2499)