รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ITAS ศูนย์กลางการประเมิน ITA - Infographic

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1181)

ติดต่อคณะที่ปรึกษาและกลุ่มการประเมิน ITA 2020 - Infographic

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1658)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3778)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4668)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (12365)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.docx)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (8090)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (7847)

Powerpoint เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3363)

Thailand’s Integrity and Transparency Assessment 2020

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2171)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4008)