รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy

8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:47 น.
ดาวน์โหลด (941)

มติ ครม. 4 ม.ค. 65

16 มกราคม 2565 เวลา 21:26 น.
ดาวน์โหลด (830)

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ MS word (.docx)

28 ธันวาคม 2564 เวลา 09:38 น.
ดาวน์โหลด (62118)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:20 น.
ดาวน์โหลด (206953)

OECD ระบุ ITA เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูงและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในเรื่องคุณธรรม

22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:28 น.
ดาวน์โหลด (19428)

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:05 น.
ดาวน์โหลด (19194)

ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:33 น.
ดาวน์โหลด (49709)

ภาพรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:39 น.
ดาวน์โหลด (1537)

ภาพข่าวรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:40 น.
ดาวน์โหลด (781)

Press Release การอภิปรายผลและข้อค้นพบจาก ITA โดย ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ

28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:14 น.
ดาวน์โหลด (769)