รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (7768)

Powerpoint เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3276)

Thailand’s Integrity and Transparency Assessment 2020

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2112)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3962)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:21 น.
ดาวน์โหลด (2645)

Powerpoint ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (646)

ประกาศรายชื่อและลำดับการลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

3 มีนาคม 2563 เวลา 10:39 น.
ดาวน์โหลด (298)

รายชื่อแนบ การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รวมทุกหน่วยงาน

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (186)

หนังสือเชิญประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (193)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (621)