รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4755)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (12613)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.docx)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (9781)

Powerpoint เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3492)

Thailand’s Integrity and Transparency Assessment 2020

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2266)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4172)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:21 น.
ดาวน์โหลด (2838)

Powerpoint ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (819)

ประกาศรายชื่อและลำดับการลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

3 มีนาคม 2563 เวลา 10:39 น.
ดาวน์โหลด (423)

รายชื่อแนบ การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รวมทุกหน่วยงาน

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (282)