รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ติดต่อคณะที่ปรึกษาและกลุ่มการประเมิน ITA 2020 - Infographic

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1745)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4025)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4843)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (12704)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.docx)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (10463)

Powerpoint เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3542)

Thailand’s Integrity and Transparency Assessment 2020

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2319)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4202)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:21 น.
ดาวน์โหลด (2865)

Powerpoint ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (871)