รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศรายชื่อและลำดับการลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

3 มีนาคม 2563 เวลา 10:39 น.
ดาวน์โหลด (380)

รายชื่อแนบ การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รวมทุกหน่วยงาน

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (266)

หนังสือเชิญประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (280)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (831)