รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4305)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:21 น.
ดาวน์โหลด (2970)

Powerpoint ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA

20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:38 น.
ดาวน์โหลด (1040)

ประกาศรายชื่อและลำดับการลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

3 มีนาคม 2563 เวลา 10:39 น.
ดาวน์โหลด (626)

รายชื่อแนบ การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รวมทุกหน่วยงาน

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (494)

หนังสือเชิญประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (571)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2 เมษายน 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1381)