ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ประจำปี {{year1}}

รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565