การเปรียบเทียบแนวโน้ม
เลือกปีงบประมาณเพื่อเปรียบเทียบ
ปีที่เปรียบเทียบ
ภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยรวม
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
รายตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อำนาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาคอร์รัแชัน
คุณภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันทุจริต