ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 95.18
2 กระทรวงกลาโหม 94.91
3 กระทรวงพลังงาน 93.28
4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 93.01
5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 92.66
6 กระทรวงการคลัง 92.62
7 กระทรวงมหาดไทย 92.20
8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 91.54
9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 91.37
10 กระทรวงการต่างประเทศ 91.12
11 กระทรวงพาณิชย์ 91.12
12 กระทรวงยุติธรรม 90.97
13 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 90.78
14 สำนักนายกรัฐมนตรี 90.72
15 กระทรวงแรงงาน 90.38
16 กระทรวงคมนาคม 90.23
17 กระทรวงวัฒนธรรม 90.00
18 ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 89.79
19 กระทรวงศึกษาธิการ 89.58
20 กระทรวงสาธารณสุข 88.61