ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
1 กระทรวงกลาโหม 91.07
2 กระทรวงอุตสาหกรรม 90.88
3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 88.39
4 กระทรวงพลังงาน 88.19
5 กระทรวงการคลัง 87.95
6 กระทรวงสาธารณสุข 87.70
7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 87.16
8 กระทรวงยุติธรรม 86.40
9 กระทรวงพาณิชย์ 86.23
10 กระทรวงวัฒนธรรม 85.46
11 กระทรวงแรงงาน 85.30
12 สำนักนายกรัฐมนตรี 84.97
13 กระทรวงศึกษาธิการ 84.87
14 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 84.38
15 ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 84.26
16 กระทรวงคมนาคม 83.72
17 กระทรวงมหาดไทย 83.59
18 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 83.40
19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 81.43
20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 79.01