ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
1 กระทรวงการคลัง 90.04
2 กระทรวงวัฒนธรรม 89.59
3 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44
4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88.45
5 กระทรวงมหาดไทย 88.19
6 กระทรวงแรงงาน 87.88
7 กระทรวงอุตสาหกรรม 87.79
8 กระทรวงยุติธรรม 87.44
9 สำนักนายกรัฐมนตรี 87.37
10 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 87.19
11 กระทรวงพาณิชย์ 87.09
12 กระทรวงการต่างประเทศ 87.04
13 กระทรวงคมนาคม 86.93
14 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 86.32
15 กระทรวงสาธารณสุข 86.18
16 กระทรวงพลังงาน 86.12
17 กระทรวงศึกษาธิการ 85.87
18 ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 85.83
19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 85.72
20 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 85.34