ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
21 กระทรวงกลาโหม 85.05