ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
21 กระทรวงการต่างประเทศ 78.67