ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 95.42
2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 95.41
3 กระทรวงกลาโหม 95.22
4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 94.51
5 กระทรวงการคลัง 94.37
6 กระทรวงมหาดไทย 94.29
7 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 93.81
8 กระทรวงวัฒนธรรม 93.40
9 ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 93.26
10 กระทรวงแรงงาน 92.86
11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 92.67
12 กระทรวงการต่างประเทศ 92.56
13 กระทรวงพลังงาน 91.99
14 กระทรวงอุตสาหกรรม 91.98
15 กระทรวงศึกษาธิการ 91.88
16 สำนักนายกรัฐมนตรี 91.70
17 กระทรวงพาณิชย์ 91.65
18 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 91.61
19 กระทรวงยุติธรรม 91.33
20 กระทรวงสาธารณสุข 91.17