ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
21 กระทรวงคมนาคม 88.37