ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
21 กระทรวงอุตสาหกรรม 88.00