ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 92.90
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่วนกลาง 93.51
3 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนกลาง 95.00
4 กรมพลศึกษา ส่วนกลาง 95.05
5 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 96.03
6 กรมการท่องเที่ยว ส่วนกลาง 96.69
7 การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 98.69
แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ