ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 84.65
2 สํานักงานประกันสังคม ส่วนกลาง 86.22
3 กรมการจัดหางาน ส่วนกลาง 86.37
4 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนกลาง 87.81
5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลาง 89.11
6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนกลาง 93.11