ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ส่วนกลาง 69.20
2 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 80.50
3 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่วนกลาง 84.81
4 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ส่วนกลาง 85.63
5 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 85.72
6 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 85.80
7 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนกลาง 86.79
8 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 87.76
9 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 88.30
10 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 88.53
11 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนกลาง 88.56
12 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่วนกลาง 88.83
13 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ส่วนกลาง 89.26
14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนกลาง 89.78
15 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 90.22
16 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 91.44