ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 91.44
2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 90.22
3 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนกลาง 89.78
4 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ส่วนกลาง 89.26
5 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่วนกลาง 88.83
6 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนกลาง 88.56
7 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 88.53
8 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 88.30
9 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 87.76
10 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนกลาง 86.79
11 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 85.80
12 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 85.72
13 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ส่วนกลาง 85.63
14 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่วนกลาง 84.81
15 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 80.50
16 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ส่วนกลาง 69.20