ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส่วนกลาง 56.27
2 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 73.74
3 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่วนกลาง 75.25
4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ส่วนกลาง 77.59
5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนกลาง 79.35
6 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ส่วนกลาง 81.28
7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่วนกลาง 82.44
8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนกลาง 82.78
9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนกลาง 84.22
10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่วนกลาง 84.67
11 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 84.82
12 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 84.89
13 กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง 86.48
14 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนกลาง 87.19
15 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนกลาง 87.31
16 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนกลาง 87.37
17 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง 88.82
18 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนกลาง 90.62
19 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 90.77
20 สำนักงบประมาณ ส่วนกลาง 90.86