ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 93.75
2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 92.49
3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 91.91
4 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนกลาง 91.70
5 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนกลาง 91.56
6 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ส่วนกลาง 90.96
7 สำนักงบประมาณ ส่วนกลาง 90.86
8 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 90.77
9 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนกลาง 90.62
10 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง 88.82
11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนกลาง 87.37
12 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนกลาง 87.31
13 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนกลาง 87.19
14 กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง 86.48
15 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 84.89
16 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 84.82
17 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่วนกลาง 84.67
18 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนกลาง 84.22
19 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนกลาง 82.78
20 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่วนกลาง 82.44