ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่วนกลาง 68.13
2 กรมการจัดหางาน ส่วนกลาง 87.89
3 สํานักงานประกันสังคม ส่วนกลาง 88.48
4 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 88.75
5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลาง 88.79
6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนกลาง 89.74