ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส่วนกลาง 86.54
2 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง 88.89
3 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนกลาง 89.64
4 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนกลาง 90.95
5 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 91.50
6 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 91.75
7 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 91.93
8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 92.77
9 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนกลาง 93.97