ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 86.77
2 กรมการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง 87.12
3 กรมการค้าภายใน ส่วนกลาง 89.40
4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนกลาง 89.82
5 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 91.96
6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนกลาง 92.27
7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนกลาง 92.68
8 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ส่วนกลาง 92.69
9 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนกลาง 93.15
10 องค์การคลังสินค้า ส่วนกลาง 93.59
11 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่วนกลาง 94.68
12 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 95.64