ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 98.69
2 กรมการท่องเที่ยว ส่วนกลาง 96.69
3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 96.03
4 กรมพลศึกษา ส่วนกลาง 95.05
5 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนกลาง 95.00
6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่วนกลาง 93.51
7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 92.90