ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนกลาง 87.02
2 กรมการข้าว ส่วนกลาง 88.07
3 กรมหม่อนไหม ส่วนกลาง 89.09
4 กรมประมง ส่วนกลาง 90.21
5 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนกลาง 90.22
6 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนกลาง 90.60
7 กรมปศุสัตว์ ส่วนกลาง 91.81
8 กรมวิชาการเกษตร ส่วนกลาง 92.07
9 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนกลาง 92.22
10 องค์การสะพานปลา ส่วนกลาง 92.29
11 สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 92.62
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนกลาง 92.69
13 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส่วนกลาง 93.00
14 กรมชลประทาน ส่วนกลาง 93.11
15 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่วนกลาง 93.14
16 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนกลาง 93.80
17 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง 93.86
18 กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง 94.47
19 การยางแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 94.58
20 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 94.71