ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่วนกลาง 98.52
2 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 97.22
3 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 96.17
4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 94.71
5 การยางแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 94.58
6 กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง 94.47
7 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง 93.86
8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนกลาง 93.80
9 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่วนกลาง 93.14
10 กรมชลประทาน ส่วนกลาง 93.11
11 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส่วนกลาง 93.00
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนกลาง 92.69
13 สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 92.62
14 องค์การสะพานปลา ส่วนกลาง 92.29
15 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนกลาง 92.22
16 กรมวิชาการเกษตร ส่วนกลาง 92.07
17 กรมปศุสัตว์ ส่วนกลาง 91.81
18 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนกลาง 90.60
19 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนกลาง 90.22
20 กรมประมง ส่วนกลาง 90.21