ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมควบคุมมลพิษ ส่วนกลาง 81.48
2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส่วนกลาง 81.56
3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนกลาง 85.79
4 กรมทรัพยากรธรณี ส่วนกลาง 88.39
5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนกลาง 89.62
6 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 91.54
7 กรมป่าไม้ ส่วนกลาง 91.65
8 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 92.48
9 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนกลาง 93.12
10 กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนกลาง 93.16
11 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 94.83
12 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง 96.55
13 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง 96.74
14 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนกลาง 96.80
15 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง 96.91