ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง 96.91
2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนกลาง 96.80
3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง 96.74
4 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง 96.55
5 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 94.83
6 กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนกลาง 93.16
7 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนกลาง 93.12
8 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 92.48
9 กรมป่าไม้ ส่วนกลาง 91.65
10 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 91.54
11 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนกลาง 89.62
12 กรมทรัพยากรธรณี ส่วนกลาง 88.39
13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนกลาง 85.79
14 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ส่วนกลาง 81.56
15 กรมควบคุมมลพิษ ส่วนกลาง 81.48