ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนกลาง 89.99
2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกลาง 90.57
3 องค์การตลาด ส่วนกลาง 91.26
4 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่วนกลาง 92.04
5 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง 92.43
6 กรมที่ดิน ส่วนกลาง 93.77
7 องค์การจัดการน้ำเสีย ส่วนกลาง 94.29
8 กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนกลาง 94.61
9 การไฟฟ้านครหลวง ส่วนกลาง 95.58
10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนกลาง 97.21
11 การประปาส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 97.21
12 การประปานครหลวง ส่วนกลาง 98.18
13 กรมการปกครอง ส่วนกลาง 99.03
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 99.35
แสดง 1 - 14 จาก 14 รายการ