ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 99.35
2 กรมการปกครอง ส่วนกลาง 99.03
3 การประปานครหลวง ส่วนกลาง 98.18
4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนกลาง 97.21
5 การประปาส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 97.21
6 การไฟฟ้านครหลวง ส่วนกลาง 95.58
7 กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนกลาง 94.61
8 องค์การจัดการน้ำเสีย ส่วนกลาง 94.29
9 กรมที่ดิน ส่วนกลาง 93.77
10 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง 92.43
11 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่วนกลาง 92.04
12 องค์การตลาด ส่วนกลาง 91.26
13 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกลาง 90.57
14 กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนกลาง 89.99
แสดง 1 - 14 จาก 14 รายการ