ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรมวิชาการเกษตร ส่วนกลาง 83.10
2 กรมการข้าว ส่วนกลาง 86.58
3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนกลาง 87.63
4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 89.46
5 กรมชลประทาน ส่วนกลาง 89.50
6 กรมหม่อนไหม ส่วนกลาง 89.53
7 การยางแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 89.74
8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนกลาง 90.32
9 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนกลาง 90.38
10 กรมประมง ส่วนกลาง 91.38
11 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนกลาง 91.57
12 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส่วนกลาง 92.04
13 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง 92.34
14 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 93.40
15 กรมปศุสัตว์ ส่วนกลาง 93.50
16 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 94.09
17 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 94.19
18 กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง 94.36
19 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนกลาง 94.42
20 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่วนกลาง 96.03
แสดง 1 - 20 จาก 22 รายการ