ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การสะพานปลา ส่วนกลาง 97.24
2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนกลาง 96.61
3 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่วนกลาง 96.03
4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนกลาง 94.42
5 กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง 94.36
6 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 94.19
7 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 94.09
8 กรมปศุสัตว์ ส่วนกลาง 93.50
9 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 93.40
10 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง 92.34
11 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส่วนกลาง 92.04
12 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนกลาง 91.57
13 กรมประมง ส่วนกลาง 91.38
14 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนกลาง 90.38
15 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนกลาง 90.32
16 การยางแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง 89.74
17 กรมหม่อนไหม ส่วนกลาง 89.53
18 กรมชลประทาน ส่วนกลาง 89.50
19 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่วนกลาง 89.46
20 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนกลาง 87.63
แสดง 1 - 20 จาก 22 รายการ