ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 62.80
42 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 62.81
43 เทศบาลเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 62.90
44 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 63.89
45 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 64.26
46 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 64.35
47 เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 64.38
48 เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 64.57
49 เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 64.59
50 เทศบาลเมืองพระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ 64.75
51 เทศบาลเมืองระนอง เมืองระนอง ระนอง 64.79
52 เทศบาลเมืองวังสะพุง วังสะพุง เลย 64.96
53 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 65.39
54 เทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 65.43
55 เทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร 65.55
56 เทศบาลเมืองล้อมแรด เถิน ลําปาง 65.58
57 เทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 66.34
58 เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 67.11
59 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 67.28
60 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 67.36