ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 79.03
102 เทศบาลเมืองต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 79.06
103 เทศบาลเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 79.21
104 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 79.26
105 เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 79.36
106 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 79.45
107 เทศบาลเมืองเมืองพล พล ขอนแก่น 79.48
108 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่ 79.57
109 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 79.64
110 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 79.80
111 เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง ตรัง 79.83
112 เทศบาลเมืองชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 79.94
113 เทศบาลเมืองตากใบ ตากใบ นราธิวาส 80.04
114 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 80.09
115 เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 80.67
116 เทศบาลเมืองแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 80.83
117 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 81.33
118 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 81.47
119 เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 81.49
120 เทศบาลเมืองม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 81.54