ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 82.15
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 82.16
43 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกาะคา ลําปาง 82.24
44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 82.83
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร 83.06
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 83.06
47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 83.08
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กําแพงเพชร 83.31
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 83.62
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 83.62
51 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 84.20
52 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 84.24
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 84.48
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 84.70
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมืองสตูล สตูล 84.73
56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 84.90
57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 85.07
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 85.15
59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมืองน่าน น่าน 85.18
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง 85.71