ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86.40
62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 86.45
63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 86.78
64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 87.45
65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เมืองตาก ตาก 88.45
66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 88.46
67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 89.29
68 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เมืองนครนายก นครนายก 90.03
69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 90.82
70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 92.34