ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 92.34
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 90.82
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เมืองนครนายก นครนายก 90.03
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 89.29
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 88.46
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เมืองตาก ตาก 88.45
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 87.45
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 86.78
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 86.45
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 86.40
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง 85.71
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมืองน่าน น่าน 85.18
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 85.15
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 85.07
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 84.90
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมืองสตูล สตูล 84.73
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 84.70
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 84.48
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 84.24
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 84.20