ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 65.22
62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 62.11
63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 61.90
64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 59.89
65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 59.27
66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 59.06
67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 58.87
68 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 58.69
69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 57.65
70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 53.13