ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 44.51
82 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ 44.61
83 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 44.63
84 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 44.71
85 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี 44.81
86 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 44.82
87 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 44.85
88 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 44.85
89 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก กันตัง ตรัง 44.85
90 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 44.86
91 องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง รือเสาะ นราธิวาส 45.06
92 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 45.12
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 45.14
94 องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 45.23
95 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 45.23
96 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 45.27
97 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 45.30
98 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 45.32
99 องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ลานสัก อุทัยธานี 45.36
100 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 45.41