ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 45.42
102 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45.47
103 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 45.52
104 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45.56
105 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ท่าลี่ เลย 45.63
106 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี 45.65
107 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 45.71
108 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 45.71
109 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 45.79
110 องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 45.83
111 องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 45.89
112 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 45.91
113 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 45.92
114 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 45.94
115 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45.95
116 องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 46.14
117 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 46.15
118 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 46.25
119 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 46.26
120 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี 46.31