ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 46.39
122 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 46.40
123 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 46.41
124 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 46.45
125 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 46.45
126 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 46.46
127 องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี 46.46
128 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 46.48
129 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 46.48
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปะเหลียน ตรัง 46.51
131 องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 46.53
132 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 46.54
133 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 46.55
134 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ปะทิว ชุมพร 46.57
135 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 46.59
136 องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 46.62
137 องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง สองแคว น่าน 46.63
138 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 46.64
139 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ 46.64
140 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 46.66