ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
181 องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 87.82
182 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ 87.81
183 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 87.80
184 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เชียงคาน เลย 87.77
185 องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 87.74
186 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 87.74
187 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 87.72
188 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 87.68
189 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 87.67
190 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ นาด้วง เลย 87.64
191 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 87.64
192 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 87.62
193 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 87.54
194 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 87.51
195 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 87.48
196 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 87.45
197 องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 87.43
198 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ปัว น่าน 87.42
199 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 87.41
200 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 87.39