ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
4001 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 34.46