ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 91.83
42 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 91.66
43 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 91.63
44 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 91.53
45 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 91.52
46 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 91.48
47 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 91.38
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 91.38
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง นายูง อุดรธานี 91.30
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 91.25
51 องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 91.24
52 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เขาสมิง ตราด 91.21
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง สระใคร หนองคาย 91.21
54 องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ 90.98
55 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 90.93
56 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ กุดชุม ยโสธร 90.92
57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 90.89
58 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 90.87
59 องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์ 90.87
60 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี 90.86