ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 90.85
62 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 90.79
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา หนองหาน อุดรธานี 90.75
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี พรรณานิคม สกลนคร 90.71
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เต่างอย สกลนคร 90.69
66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จอมพระ สุรินทร์ 90.65
67 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 90.61
68 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 90.60
69 องค์การบริหารส่วนตำบลบักได พนมดงรัก สุรินทร์ 90.60
70 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง นาแห้ว เลย 90.59
71 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 90.58
72 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 90.57
73 องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา เมืองนครนายก นครนายก 90.52
74 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 90.48
75 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พรานกระต่าย กําแพงเพชร 90.48
76 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ 90.46
77 องค์การบริหารส่วนตำบลละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 90.45
78 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ์ 90.38
79 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 90.37
80 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา 90.37