ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 90.31
82 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 90.28
83 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 90.27
84 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 90.24
85 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 90.21
86 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 90.21
87 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 90.12
88 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 90.07
89 องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 90.05
90 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เมืองตาก ตาก 90.05
91 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 90.00
92 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร 89.95
93 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 89.94
94 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 89.94
95 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 89.91
96 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 89.89
97 องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 89.86
98 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 89.80
99 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 89.74
100 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 89.74